Byggnadsvårdsinsatser Hallandsgården 2021

Sommaren 2021 genomförs fyra olika byggnadsvårdsinsatser på Friluftsmuseet Hallandsgården:

Tröskvandringen

Tröskvandringen utanför östra längan på Krafsagården har en gång i tiden varit kopplad till ett invändigt tröskverk. Tröskvandringen drevs av en häst eller oxe som gick runt omkring anordningen och drev det invändiga tröskverket som skiljde sädeskärnorna från ax och strån. Tröskvandringen är uppförd av trä med ett kugghjul av järn. Över tröskvandringen finns ett skyddande trätak, ett så kallat faltak.

Under sommaren byts taket på tröskvandringen ut. Det har stora rötskador. Det nya taket läggs med brädor i tätvuxen furu och spikas med klippspik, precis som det är gjort nu. Tröskverkets stomme och kugghjul ses över. De skyddande brädorna över stagen som stabiliserar tröskverket är också rötskadade och byts till nya. Axeln som tidigare var kopplad till ett invändigt tröskverk har ytliga rötskador, men eftersom den har en frisk kärna och kommer att hålla i många år till så sparas den. Hela konstruktionen behandlas med dalbränd trätjära.

Hörsåsstugan

Ryggåsstugan har en vitkalkad eldstad bestående av bakugn och öppen härd. Över det torvtäckta taket finns en hög putsad och vitkalkad skorsten.
Putsen på skorstenen börjar bli dålig. Ytan är vittrad och det lossnar bitar. Det finns dessutom en kraftig horisontell spricka ungefär på mitten av
skorstenen.

Putsen på skorstenen knackas ner och orsaken till sprickan undersöks. Mindre sprickor och det som orsakat den stora sprickan lagas. Skorstenen
får en ny puts som efter en långsam uttorkning kalkas med kalkmjölk.

Vattensågen

På vattensågens västra sida finns skovelhjulet med ett litet skyddande hjulhus. Hjulhuset har ett tak av tunna takspån. Takspån har varit ett vanligt takmaterial på landsbygden, framförallt från 1800-talets mitt fram till 1900-talets mitt. Materialet fanns i skogen och hyvla, spänta eller såga spån kunde man ofta göra själva eller hade någon granne som kunde.

Att spåntak blev vanliga just efter mitten av 1800-talet har att göra med industrialismen. Spik började tillverkas industriellt och blev billiga och vid spikning av spåntak går det stora mängder spik.

Under sommaren täcks spåntaket på hjulhuset om. Det gamla spånet rivs, läkten ses över och kompletteras och nytt spån läggs. Takspån finns redan sedan förra gången taket täcktes om, då en större mängd köptes in. Taket tjäras med Taktjära 1790, samma svarta trätjära som väderkvarnen är tjärad med.

Stengrunder

De flesta byggnader på Hallandsgården har stengrunder. Det är både stengrunder murade med murbruk och kallmurade stengrunder, där stenarna är lavade utan sammanbindande murbruk. Inför sommarens renovering har alla stengrunder undersökts och på ett antal byggnader har stenar fallit ur, fogning lossnat och grundstenar rubbats ur sitt läge.

Stengrunderna på Hörsåsstugan, Brygghuset, Krafsagårdens båda ekonomilängor, Undantagsstugan, Vattensågen, Skvaltkvarnen åtgärdas under sommaren. Kallmurade stengrunder rättas till så att stenarna ligger på plats och så att grunden har kontakt med syllen. Fogade stengrunder rättas till så att stenar ligger på plats och grunderna fogas om med hydrauliskt kalkbruk där fogen är dålig.