Fotografiskt uppdrag Norre Katt

Fotografera. Ta ett foto på en plats som tusentals människor besöker och passerar. Här vet väl alla hur det ser ut? Eller gör vi? Har vi kanske sett platsen så många gånger att vi är blinda för hur här egentligen ser ut? Och vad är det de som passerat har lagt märke till? Vad händer om vi stannar upp en stund och spanar. Vänder blicken åt ett nytt håll. Står still. Och tar ett foto.

Norre Katt i Halmstad har en dramatisk historia. Här ligger resterna av två fästningar, kanske fler. Här firar studenter sin examen, och här trängs konserter med parkbesökare. Här har man haft museum och restaurang, vallgrav och gymnastikträning. Idag är Norre Katt ifrågasatt och kanske rentutav illa sedd. Hur skall vi göra med den gamla spärren mellan stad och icke-stad? Blir det vi idag ser, också det snart historia?

Inom museivärlden finns en tradition av dokumentation. Att skriva ner, rita av och fotografera. Nu hamnar en mycket viktig del av ett sådant uppdrag på er. Hur vill vi att framtiden skall minnas platsen? Vad är det man vill veta om 90 år? Är det husen och träden, eller kanske om betongen eller vilket skräp som brukade blåsa hit?

I Fotografiskt uppdrag Norre Katt blir ert arbete grundstenen i ett dokumentärt material som framtiden kommer att kunna använda för att förstå platsens historia. Men hur vet man vad som är värt att dokumentera? Hur får man rätt fotografisk blick? I programmet får gruppen handledning av fotografen Jerker Andersson som har mångårig vana vid arbete med skolgrupper. Med en arkeologisk blick för detaljers betydelse och kompetens i hur man lär ut motivval och skapar lust i hantverket ges eleverna en estetisk boost i sitt bildseende. För att ge gruppen en bakgrund till platsens historia möter vi historikern Johan Dahnberg från Hallands Konstmuseum som testar eleverna i källkritik, och samtidigt sätter in Norre Katt i ett större sammanhang.

Fotograf Jerker Andersson förklarar;
”Dag 1 Workshop i skolan – En introduktion i fotografi där eleverna med snabba fotoövningar får öva på bildinsamling, urval och presentation. De redovisar bilderna, lyssnar på varandra och diskuterar och analyserar i grupp under min handledning. Jag berättar och svarar på frågor om olika förhållningssätt inom fotografi som till exempel ljus, kontraster, perspektiv med mera. Fotoövningarna görs med elevernas egna smartphones om de har tillgång till det, alternativt om det finns iPad på skolan. Målsättning: Att bli medveten om hur bilder påverkar och lära oss att analysera de bilder vi omges av.

Dag 2 På plats vid Norre Katt och på Hallands Konstmuseum – Att låta eleverna med kameran som verktyg ge sig ut och fotografera en specifik plats. De får undersöka hur den ser ut, vad de omges av och upptäcka miljön med egna ögon. Eleverna får hitta nya fotovinklar, längs med marken, i ögonhöjd, högt upp, neråt och uppåt för att få nya perspektiv på tillvaron samtidigt som de får röra på kroppen. De fotograferar både det som är fult och fint. Digitalkameror finns för utlåning. Målsättningen med övningarna är att låta eleverna vidga sitt seende, göra urval och stärka sitt bildberättande.”

Fotografierna från projektet är en viktig byggsten i vårt gemensamma minne. Hallands Konstmuseum vill att delar av det producerade materialet skall bli en del av museets bilddatabas, och på detta sätt göras tillgängligt för allmänheten. För att detta skall vara möjligt, och för att fotografens, elevens, rättigheter skall kunna bevakas, kommer ett medgivandedokument att delas ut till klassen.

Målgrupp: Åk 5 – 9 (övningarna anpassas efter målgruppen)
När kan vi komma? Januari-februari 2020.
Max antal: Max 30 elever (programmoment sker både i hel- och halvklass)
Programtid: Dag 1: 90 min i skola – fotograf Jerker Andersson besöker klassen (helklass). Dag 2: 120 min på Norre Katt (20 min inledning för helklass. Därefter pass om ca 50 min i halvklass, Johans källkritikworkshop och Jerkers fotoworkshop, därefter byte).
Kostnad för hela programmet: Jerker Andersson – 4500 kr + resa 18,50 kr/mil Hallands Konstmuseum 800 kr Material: 200 kr

Programmet knyter an till Lgr11 enligt följande urval:

• kommunicera med bilder för att uttrycka budskap, skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material, undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. Allmänna mål Bild
• … använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer. Allmänna Mål Historia
• reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar. Allmänna mål Samhällskunskap
• Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang. Åk 4-6 Historia
• Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang. Åk 7-9 Historia
• Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram. Åk 4-6 Bild
• Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar. Åk 7-9 Bild