Sven Gillsäter – Fotograf och folkbildare
Sven Gillsäter i fågelskådargömslet, utan årtal. Fotograf okänd. © Pia Gillsäter och Björn Gillsäter

9 oktober 2021 – 13 mars 2022

Sven Gillsäter – Fotograf och folkbildare

Sven Gillsäter (1921-2001) har utifrån sin unika insats som fotograf och folkbildare kallats en svensk Attenborough. Hans fotografier, filmer och Tv-program berättar om djurens värld och situation från 1960-talet och framåt. Genom barnböcker samt föreläsnings- och bildspelsturnéer lärde han flera generationer människor världen över att värna om och respektera vår sköra miljö. Gillsäter var 1971 med och startade den svenska avdelningen inom WWF och var därefter dess ständige ambassadör.

Gillsäter inledde banan som bataljonsfotograf under det militära, arbetade för fjällfotograf Sven Hörnell och fick sitt fotografiska genombrott som pressfotograf vid OS London och Sankt Moritz 1948. I början av 1950-talet deltog han i utställningssammanhang för första gången och 1958 blev han en del av Tio Fotografer tillsammans med Sten Didrik Bellander, Harry Dittmer, Rune Hassner, Tore Johnson, Hans Malmberg, Pål-Nils Nilsson, Georg Oddner, Hans Hammarskiöld och Lennart Olson. Kollektivet delade lokal och drev Tiofoto bildbyrå. De ingick i internationella fotokretsar och var stor del i Sveriges världsrykte inom fotografi. Hallands Konstmuseum huserar idag ett större antal fotografier av Sven Gillsäter, men även kollegan Lennart Olsons hela fotografiska arkiv.

2021 skulle Sven Gillsäter fyllt 100 år och den svenska avdelningen inom WWF fyller 50 år. Hallands Konstmuseum vill genom utställningen om Sven Gillsäter lyfta fotografi och miljöfrågor samt WWF:s arbete idag.

Program

Vernissage 9 oktober

Guidade visningar lördagar kl. 14.30 (från 16 oktober)

Föredrag

Finissage 13 mars

 

Sven Gillsäter – Photographer and educator

Sven Gillsäter (1921-2001) has, based on his astounding achievements and effort as a photographer and educator, been called a Swedish Attenborough. Ever since the 1960s, his photographs, films and TV shows have shared the story of our wildlife and the situation many animals find themselves in. With his children’s books and all his tours with lectures and slide shows, he taught several generations worldwide the importance of caring for the fragile world we live in. Gillsäter even co-founded the Swedish subsidiary of the WWF in 1971 and was from then on a dedicated ambassador.

Gillsäter started his career as a battalion photographer during his military service. He then worked for mountain photographer Sven Hörnell and had his major breakthrough as a press photographer at the Olympic Games in London and St Moritz in 1948. At the beginning of the 1950s, he took part in an exhibition for the very first time with Sten Didrik Bellander, Harry Dittmer, Rune Hassner, Tore Johnson, Hans Malmberg, Pål-Nils Nilsson, Georg Oddner, Hans Hammarskiöld and Lennart Olson. The group shared premises and ran Tiofoto bildbyrå (Ten photo agency) together. They were part of international photography circles and contributed to the success and global spread of Swedish photography. Today the Halland Art Museum houses a large number of photographs by Sven Gillsäter and also the entire photographic collection of his colleague Lennart Olson.

In 2021, Sven Gillsäter would have turned 100 years old and the Swedish subsidiary of WWF turns 50. The Halland Art Museum is keen to use this Sven Gillsäter exhibition as a way to highlight both photography and environmental issues as well as the work the WWF carries out to this day.