Hallands Konstmuseum bygger ut

2014

Hösten 2014 beslutade Region Hallands styrelse och kommunstyrelsens ledningsutskott i Halmstad att godkänna avsiktsförklaringen kring en om- och tillbyggnad av Hallands Konstmuseum. 

2015

Våren 2015 formulerades ett lokalprogram med museets behov, olika funktioner och dimensionering. Vid kommunstyrelsens ledningsutskott den 6/10 godkändes förslaget. Därefter fortsatte processen genom Halmstad kommuns fastighetskontor som förberedde upphandling av samverkansentreprenad. Under hösten sålde stiftelsen Hallands länsmuseer Kirsten Munks hus i centrala Halmstad, för att därigenom möjliggöra renovering av Hallands Konstmuseums nuvarande byggnad i samband med om- och tillbyggnad.

2016

Halmstad kommuns fastighetskontor fortsatte under våren med förberedelser kring upphandling av samverkansentreprenad – ett uppdrag som annonserades under perioden 2016-05-04 - 2016-06-20. Inkomna anbud har utvärderades inom ramen för LOU (Lagen om offentlig upphandling) och i oktober beslutade man att ge uppdraget åt Wästbygg AB. Under hösten och en bit in på våren 2017 fortsätter arbetet med projektering och framtagande av bygglovshandling. 

På museet har man påbörjat det omfattande arbetet med att utrymma husets samtliga lokaler. Bland annat har de textila samlingarna flyttats till nya magasin och tillfälliga personalutrymmen planeras och förbereds. Den 30/10 stängde museet för besökare. Det nya museet beräknas öppna igen våren 2019.


Kommun, region och stiftelse i samarbete

Om- och tillbyggnaden som beräknas kosta c:a 60 miljoner kronor finansieras av och sker i samarbete mellan Region Halland, Halmstads kommun och Stiftelsen Hallands Länsmuseer.

Nya och ändamålsenliga lokaler ska medverka till att förverkliga:

- Den regionala utvecklingsstrategin enligt mål och intentioner i
  Hallands kulturplan.
- Halmstad kommuns vision och mål att vara ett konstcentrum med nationell och
  internationell ryktbarhet.
- Att museet genom sin verksamhet ska medverka till att utveckla spets, kvalité
  och förnyelse inom konst och kultur, och utveckla Halland som en av Sveriges
  mest attraktiva konstregioner.
 
 

För mer information kontakta


Eva Nyhammar, kulturchef, Region Halland, 070-210 46 46, eva.nyhammar@regionhalland.se

Sven Palmkvist, ordf kulturnämnden Halmstad kommun, 070-52 51 940, sven.palmkvist@halmstad.se