Anders Kristensson, Halmstadraggare, Göteborg, 1992 (till vänster). Elvira Roslund Gustavsson, Too Much Too Quick (Backbone) (mitten). Detalj ur bonadsmålning (till höger).

Gränsland – ur samlingen

När ett museum genomgår en så stor förändring som en totalrenovering och nybyggnation innebär, är det också ett gyllene tillfälle att utforska samlingen på djupet innan man öppnar på nytt. I den nya samlingsutställningen Gränsland samsas kronologin med frågor kring konst, vetenskap och samlande. Resan från klassiskt regionalt museum 1933 till dagens konstmuseum speglas så klart i samlingens innehåll och karaktär, men det finns även andra parametrar som påverkar. Idag är genus, klass och mångfald viktiga aspekter vid nyförvärv och kunskapen om samlingens egen historia gör det lättare att både komplettera och bredda den.

En samling är aldrig statisk utan förändras över tid, genom inköp, hängning eller pedagogiska metoder. Och dyker man nyfiket ned i det mer okända kan konstverken ses med nya ögon, men också generera kunskap om vårt kulturella arv och vår historia. Utifrån detta har utställningen Gränsland – ur samlingen antagit en huvudsakligen utforskande karaktär där olika ämnes- och undersökningsfält i relation till samlingen och museets identitet lyfts fram över tid.

Hallands Konstmuseums samling ger unika möjligheter att röra sig inom bild- och formområdets hela omfång, från klassiskt måleri, barnboksillustrationer, fotografi, slöjd, folkkonst och arkitektur till samtidskonst. Men det breda anslaget genererar också frågor som vad är konst och vem bestämmer det? Finns det likheter mellan vetenskap och konst, forskare och konstnärer? Hur kan geografisk identitet påverka konstnärliga uttryck? Och vem har samlat vad och varför?

I vår nya samlingsutställning hoppas vi att du som besökare ska känna dig delaktig och upptäcka nya, intressanta ting och sammanhang.

Guidad visning: 12 och 26 juni, 10 och 24 juli, 7 och 21 augusti kl 14.30
På egen hand: Lyssna på vår audioguide


 

Borderland – from the collection

The major change undergone by the museum in the form of a total renovation and a whole new building, offers a golden opportunity to explore the collection in depth before reopening. Borderland, the new exhibition on the collections, places the museum’s chronology alongside questions concerning art, science and collecting. The journey from a classic regional museum in 1933 to the art museum of today is naturally clearly reflected in the content and character of the collection but there are also other parameters that exert an influence. Today gender, class and diversity are important aspects when acquiring new works and knowledge of the collection’s own history makes it easier to add to and broaden it.

A collection is never static; it changes over time through acquisitions, hanging decisions and educational approaches. Delve into the more unknown realms of the collection with eager curiosity, and the works of art are seen with new eyes, and also generate knowledge about our cultural

heritage and our history. Based on this, the exhibition Borderland – from the collection has adopted a mainly exploratory approach in which different subjects and fields of research relating to the collection and the museum’s identity are highlighted over time.

The collection of Halland Art Museum offers unique opportunities to move through the entire scope of the field of image and design, from classic painting, to children’s literature illustrations, photography, crafts, folk art and architecture to contemporary art. But a broad approach also generates questions such as what is art and who decides? Are there similarities between science and art, researchers and artists? How can geographical identity affect artistic expression? And who has collected what and why?

In our new exhibition on the collection, we hope that you as a visitor will feel part of the experience, discovering new, interesting things and connections.