Utställningar 2019

6/6 2019 – 11/8 2019
Per Johan Hallberg

Per Johan Hallberg (1879-1965) var på sin tid en inflytelserik person i Halmstad. Mest känd är han kanske för sitt engagemang kring badturismen i Halland, och inte minst som den drivande kraften bakom Tylösands havsbad. Mindre känt är att han till yrket var fotograf. Här höll han hög klass i både bildkomposition och ljussättning. Han kunde också titulera sig hovfotograf. I princip samtliga bilder föreställande kungligheter på besök i Halland 1910-1935 är tagna av Hallberg.

I sommar visas Hallbergs fotografier i utställningslokalen på Hallandsgården. Utställningen är producerad med material från Garnisonsmuseet, Söndrums Hembygdsförening och Hallands Konstmuseum.


26/10 2019 – 23/2 2020
Lotta Antonsson

Få konstnärer har slagit igenom med sådan kraft som Lotta Antonsson gjorde, redan som student på Konstfack 1991. Fotografiserien Take it as a man föreställde en kvinna i klassisk mjukporrpose och bilderna hade körts genom en kopiator för att nå sitt oskarpa, nästan rastrerade uttryck och referera till tidningars tabloidformat. Redan så här tidigt i konstnärskapet kan man skönja det som kom att bli signifikant för Antonsson; att genom humor, ironi och självdistans ifrågasätta den manliga blicken och konstruktionen av kvinnan som objekt, ofta i form av fotografier där hennes egna kropp utgör verktyget. Men också att utforska fotografi som material och uttryck i en tid där tekniken både är allmängiltig och lättmanipulerad men historiskt har haft en viktig funktion som sanningsbärare.

Lotta Antonsson är en av svensk samtidsfotografis viktigaste frontfigurer och har i snart 30 år rönt stora framgångar internationellt. Sedan länge arbetar hon både från Berlin och i ateljén i Halland. Det var uppväxten i Varberg och de kreativa kretsarna i Göteborg, med bland annat Tom Benson, Annika von Hausswolff, Lola Möller, Jean Louis Huhta och Freddie Wadling, som fick henne att välja konstnär som yrke. En tid då det iscensatta fotografiet var i fokus men ofta i form av collage med inslag av reklam, måleri och andra bilder.

Utifrån detta är Hallands Konstmuseum speciellt glada att kunna öppna museet med en omfångsrik utställning av Lotta Antonsson. I fokus står den rumsliga kontexten – museets salar och upplevelsen mellan verk och rum, betraktarens rörelse genom utställningen och rummens platsspecifika förutsättningar. En helhetsupplevelse som inkluderar både äldre och nya verk där egenproducerade fotografier och collage nu integreras i större kontext med funna ting, speglar, naturmaterial och en slags ”referensmaterial” från den egna samlingen av böcker, bilder, och texter.

Utställningen är producerad av Hallands Konstmuseum och visas även på Västerås konstmuseum 2020.

 

Lotta Antonsson

Few artists have made their breakthrough as forcefully as Lotta Antonsson did while still a student at Stockholm’s University of Arts, Crafts and Design in 1991. The series of photographs Take it as a man showed a woman in a classic soft porn pose with the images run through a photocopier to attain their fuzzy, almost rasterised look, referring to the tabloid format of newspapers. Even this early in her career, the elements that came to signify Antonsson can clearly be seen; the way she uses humour, irony and objectivity to question the male gaze and the construction of woman as object, often in the form of photographs in which her own body is the medium. However, here she is also exploring photography as a material and means of expression in a time in which the technology is both freely available and easily manipulated but has historically had an important function as a bearer of truth.

Lotta Antonsson is one of the most important figures at the forefront of Swedish contemporary photography and has attracted major success internationally for almost 30 years. For a long time she has been working both from Berlin and her studio in Halland. It was her upbringing in Varberg and the creative circles in Gothenburg with artists including Tom Benson, Annika von Hausswolff, Lola Möller, Jean Louis Huhta and Freddie Wadling that saw her choose the career of an artist at a time when the focus was on staged photography but often in the form of collage with elements of advertising, painting and other images.

With this in mind, Halland Art Museum is delighted to be able to open the museum with a wide-ranging exhibition of works by Lotta Antonsson. There is a focus on the spatial context here – the museum’s rooms and the experience of the interaction between the works and the space, the movement of the viewer through the exhibition and the location-specific parameters of the space. A holistic experience that includes older and new works in which photographs and collage produced by the artist herself are now integrated in a wider context with found items, mirrors, natural materials and a kind of “reference material” from the museum’s own collection of books, pictures and texts.


26/10 2019 – 8/3 2020

Per Bak Jensen

Fotografen Per Bak Jensen har varit en pionjär inom danskt fotografi i en rad avseenden. När han inledde sina studier i Köpenhamn 1980 var han den förste fotograf som blivit antagen till Kunstakademien.

Hans första utställning 1988 hade titeln Den gåtfulla staden (Den gådefulde by) och skildrade Köpenhamn i svart-vita bilder på ett sätt som sedan blivit ett välkänt signum för hans verk; en vilja att genom fotografiet upptäcka eller nå dolda sidor av världen, ”att se världen på riktigt”, som han själv uttrycker det.

Idag arbetar Per Bak Jensen både med färg- och svart-vitt fotografi. Han har haft ett stort antal utställningar runtom i världen. Under senare år har hans bilder gått upp i format och fått en djupare svärta med existentiella förtecken.

Utställningen på Hallands Konstmuseum presenterar bilder fotograferade i Halland inför nyinvigningen av museet. Samtliga verk ingår i museets samling, varav ett är en donation från Ny Carlsbergfondet.

 

Per Bak Jensen

Photographer Per Bak Jensen has been a pioneer in Danish photography in a number of respects. When he began studying in Copenhagen in 1980, he was the first photographer to be accepted to the Royal Danish Academy of Fine Arts.

His first exhibition in 1988 was entitled Den gådefulde by (The Enigmatic City) and depicted Copenhagen in black and white photographs in a way that has since become a well-known signature of his work; a desire to use photography to discover or reach hidden sides of the world, “seeing the world as it really is”, as he himself puts it.

Today Per Bak Jensen works with colour and black and white photography and has had a large number of exhibitions around the world. In recent years his pictures have grown larger in format and gained a deeper blackness with existential elements.

The exhibition at Halland Art Museum presents pictures taken in Halland ahead of the museum’s reopening. All works are part of the museum’s collection and one is a donation from the New Carslberg Foundation.


26/10 2019 – 22/3 2020
Olle Bærtling – visionär och strateg

En av Sveriges viktigaste konstnärer under efterkrigstiden – Olle Bærtling – är ett självklart utställningsval när Hallands Konstmuseum öppnar på nytt. Hans unika konstnärskap, med starka kopplingar till både regionen och den internationella konstvärlden, visar en individs möjligheter att nå sina drömmar och ständigt få lov att vara visionär. Både rent konstnärligt och som strateg.

Ett 70-tal konstverk ger inblick i Bærtlings omfångsrika konstnärskap, men de visar också på tydliga brytpunkter som för utforskandet av det abstrakta måleriet framåt. Ett konstnärskap som hyllats för sitt måleri, men som i viss mån också setts som misslyckat av omvärlden då ambitionerna varit för vidlyftiga. Modernisten Bærtling är samtidigt något av en romantiker med starka visioner om konstens nya roll i samhället, där de traditionella konstformerna skulle upplösas till förmån för det estetiska rummet. I föreningen Aspekt mötte han arkitekter, konstnärer, fotografer, musiker och konsthantverkare som tillsammans ville utveckla den estetiska helhets-
upplevelsen. Och i samarbete med arkitekten David Helldén utförde Bærtling några av sina mest omfattande gestaltningsprojekt: entréhallen i första Hötorgsskrapan vid Sergels torg i Stockholm samt Frescati, Stockholms universitet.

Bilden av Olle Bærtling som person har alltid varit mytomspunnen och med vår tids selfie-kultur är det kanske lättare än någonsin att förstå hans medvetna val. Strategiskt iscensatte han konstnären Olle Bærtling genom ett antal fotografier tagna av vännen och fotografen Lennart Olson. De bidrog till det världsomfattande genomslaget och gav en statustyngd och viktig portfolio med pressklipp. I nära samarbete med Teddy Brunius och Oscar Reutersvärd säkerställde Olle Bærtling sitt konstnärskap genom utställningar och i samlingar på viktiga institutioner runt om i Europa, USA och Sydamerika.

I utställningen visas bland annat Hallands Konstmuseums exklusiva nyinköp, målningen Ganga från 1955. Den var med på Biennalen i Sao Paolo 1963 och har sedan 1964 ägts av Columbia University, New York innan den nu återvänt till Sverige.

Här finns också möjlighet att i 8 x Bærtling, en intervjufilm av Inu Enesco, höra släktingar, vänner och kollegor berätta om sina möten med Olle Bærtling. I filmen medverkar Peter Freudenthal, K G Nilsson, Jan W Morthenson, Inger Sundström, Margareta von Bartha, Göran Lundström, Mette Prawitz och Lars Erik Falk.

 

 

Olle Bærtling – visionary and strategist

One of Sweden’s most important post-war artists, Olle Bærtling is an obvious choice for an exhibition in the reopened Halland Art Museum. His unique art, with its strong links to the region and the international art world, demonstrates one individual’s opportunity to attain his dreams and be constantly allowed to be visionary, both in purely artistic terms and as a strategist.

About 70 works of art give an insight into Bærtling’s wide-ranging skill as an artist while also showing clear turning points that saw his exploration of abstract painting forge ahead. As an artist, Bærtling was celebrated for his painting, but was also to a certain extent viewed as a failure by those around him due to his too lofty ambitions. Bærtling the modernist is simultaneously something of a romantic, with powerful visions of the new role of art in society, in which traditional forms of art were to be swept away in favour of the aesthetic space. In the Aspekt group he encountered architects, artists, photographers, musicians and craftspeople who together sought to develop a holistic aesthetic experience. And in partnership with architect David Helldén, Bærtling completed some of his most extensive design projects: the entrance hall of the first of the five high-rise buildings on Sergels torg in Stockholm and Stockholm University’s Frescati campus.

The image of Olle Bærtling as a person has always been surrounded by myths and the selfie culture of today perhaps makes it easier than ever to understand his deliberate choices. He strategically staged Olle Bærtling the artist through a number of photographs taken by his friend and photographer Lennart Olson. They contributed towards his global breakthrough, giving him status and an important portfolio of press cuttings. Working closely with Teddy Brunius and Oscar Reutersvärd, Olle Bærtling secured his position as an artist in exhibitions and collections in important institutions across Europe, in the US and in South America.

The exhibition includes Halland Art Museum’s exclusive new purchase, the painting Ganga from 1955. It was included in the Sao Paolo Biennale in 1963 and since 1964 has been owned by Columbia University, New York before now returning to Sweden.

In 8 x Bærtling, an interview film by Inu Enescu, you can hear relatives, friends and colleagues talk about their meetings with Olle Bærtling. Contributers: Peter Freudenthal, K G Nilsson, Jan W Morthenson, Inger Sundström, Margareta von Bartha, Göran Lundström, Mette Prawitz and Lars Erik Falk (in Swedish)